درباره ما تماس با ما پارسی العربیه English
دوشنبه | 1403/03/07
|
|
نامه آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی به آیت الله حاج آقا نورالله اصفهانی
نامه آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی به آیت الله حاج آقا نورالله اصفهانی

بسم الله الرحمن الرحيم

بعرض عالي مي رسانداميد پيوسته وجود محترم عالي در پناه حضرت حق جل و علا مويد بتاييدات در ترويج شرع اقدس بوده باشيد مرقومه شريفه بامضاي حضرت عالي هيئت علميه واصل راجع به پيش آمدهاي حاليه و مسئله نظار شرحي مرقوم داشته بودند اما مسئله اولي البته اهتمام در جلوگيري از مفاسد دينيه اولين وظيفه هر عالمي است و لاسيما علما او روحانيت لكن هرچه تامل شده و مي شود طريق اصلاحي بعد از مدد غيبي  بنظر نمي آيد الا همراه كردن مقام سلطنت و آن موقوف است به اينكه .....واقع نشود كه موكد محض خيالات و شاهد صدق و دليل و برهان لامذهبان   بشود كه بعضي مطالب را جلوه داده اند كه نفوذ روحانيين و تقيد به بعض تعمديات مانع از نفوذ سلطنت و ايادي مملكت است بايد بوسائل صحيحه فهمانيد قضيه برعكس است اينگونه اشخاص في الحقيقه كار كن اجانبند كه باين دسائس مسلك انها را ميخواهند رواج دهند و تصفيه طريق براي آنها ميكنند چون براي آنها دو سده بزرگ است در بلاد ايران يكي نفوذ روحانين و مسموع الكلمه بودن ايشان و يكي تقييد عامه ناس بعوائد مذهبيه و تعصبات اسلاميه اگر اين دو مطلب از بين رفت يا تضعيف شد رواج شدن بعض مسالك در بلاد سهل است به اقرب جوار و بالجمله طريق اصلاح منحصر بهمين است بحسب ظاهر كه مقام سلطنت همراه شود كه اين عناصر فاسده كه در همه جا و هر اداره داخل شده و زمامداري غالب امور به يد آنها است دور و  بجاي آنها اشخاص صالحه قرار داده شود كم كم امور رو  به اصلاح خواهد گذاشت خصوصا اگر جدا معتقد شد كه علما في الواقع معاضد و مساعد او و ديانت پشتيبان سلطنت او است و جلب و جذب قلوب عامه كه اهم مطالب است منوط بعنايت داشتن به اين دو مطلب است و ما براي انجام اين مطلب امر را منحصر دانسته كه اعزام  شخص با استخوان متدين عاقل با لساني بشود كه شفاها بعض مطالب را بفهماند اگر حضرت عالي و سائر آقايان به اين طريق داخل شويد مظنون آنست مفيد باشد و بغير اين طريق بحسب ظاهر هر دهن سرد گوييد مگر.........  بعض تصفيات را ايجاد و بعض موانع را رفع نمايد و اما مسئله نظار آن هم از متفرعات مساعدت مقام سلطنت است و البته اين عوامل فاسده نخواهند گذاشت و اگر از بعض آن ها لفظا مساعدت شود هزار گربه رقصانيهاخواهند كرد كه مقدمات عقيم شود چنانكه بعد از جديات و انتخاب اشخاص در قم مناقشاتي بعضي كردند كه مطلب معوق ماند و بعد از آن كه امر ناگوار و ايادي بسيار در بين باشد باب مناقشه و اشكال تراشي واسع و سهل است علاوه بر آن چون صلاح چنين ديديم مراجعه به آقايان مركز كنيم و از ايشان دستوري امد در بعض از جهات با آن مناقشه داشتيم بهمين رد و بدلها مطلب تاخير افتاد تا اينكه ببينيم در انتخاب جديد چه ميكنيم غرض آنست شهدالله دل ما هم خونست و اگر راهي براي اصلاح و انجام بعض مطالب داشته باشيم كه دفع فاسد بافسد نشود بلكه احداث فساد بلا نتيجه نشود حاضر و فداكار هستيم درزمان تشرف حجت الاسلام آقاي حاج ميرزاابوالحسن بروجردي بعض عرائض خدمتشان نمودم كه اگر ابلاغ نموده اند بعد از تامل تصديق خواهيد فرمود زياده چه عرض كنم اسئل الله تعالي الفرج و السلام عليكم و رحمت الله و بركاته ذوات شريفه آقايان هيئت علميه دامت تاييداتهم را مبلغ سلام و دعاگو هست             

الاحقر ابوالحسن الموسوي الاصفهاني

12 ربيع الثاني 1346    

تاریخ درج مطلب 1394/11/05
خاه بیداری اسلامی
خانه بیداری اسلامی
ویژه ها
اینفوگرافی
نشریات خانه بیداری اسلامی
خانه بیداری اسلامی
کتابخانه
خانه بیداری اسلامی
خانه بیداری اسلامی
سایت های وابسته